Usługi kadrowe

  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracownika;
  • prowadzenie kartotek czasu pracy (ewidencja urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych, urlopów bezpłatnych i innych);
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń);
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

 

Usługi kadrowe Lublin